Teknik Analizin Temelleri / 4.Çift Dip/Çift Tepe

Teknik analiz yapılırken fiyatın yönü hakkında bilgi veren bir diğer araç da çift dip/tepe formasyonudur.

Çift dip formasyonu: Bu formasyonda fiyat, bir dip yaptıktan sonra yükselir ardından ikinci dip seviyesini görür. Görsel olarak W harfi şeklinde oluşan bu formasyon muhtemel fiyat artışına işaret eder. Beklenen artış, h yüksekliği kadardır.

Çift tepe formasyonu: Bu formasyonda fiyat, bir tepe yaptıktan sonra düşer ardından ikinci tepe seviyesini görür. Görsel olarak M harfi şeklinde oluşan bu formasyon muhtemel fiyat düşüşüne işaret eder. Beklenen düşüş, h yüksekliği kadardır.

--

--

cryptocurrency

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store